Zasady i Warunki

Witamy na stronie i serwisie internetowym oraz aplikacji mobilnej SOLCREDIT (dalej zwanymi łącznie „Witryną”) firmy FIIZY POLAND Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. OGRODOWA 58, 00-876, WARSZAWA, POLSKA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000804600, NIP 5272907053, kapitał zakładowy 5000 PLN („FIIZY”, „My”, „Nasze” lub „Nas”). Niniejsze warunki („Warunki”) określają warunki, na których można korzystać z naszych usług online, witriny oraz oprogramowania dostarczanego w ramach lub w związku z usługą, a także regulują wszelką komunikację z nami za pośrednictwem telefonu, e-maila, SMS-a lub w inny sposób. Uzyskanie dostępu do Witryny lub korzystanie z niej w jakikolwiek bezpośredni lub pośredni sposób oznacza, że rozumiesz i zgadzasz się na niniejsze Warunki oraz na gromadzenie i korzystanie z informacji określonych w niniejszej Polityce Prywatności, bez względu na to, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszej Witryny czy nie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Witryny lub z niej korzystają („Użytkownicy”).
Proszę o uważne przeczytanie niniejszych Warunków. Niniejsze warunki są prawnie wiążącym porozumieniem. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz korzystać z Witryny ani Usług.
Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach. Jeśli dokonamy zmian, opublikujemy zmienione Warunki na Witrynie i wskażemy na górze tej strony datę ostatniej zmiany tych Warunków. Zmieniona wersja będzie obowiązywać w momencie, kiedy ją opublikujemy. Rozumiesz i wyrażasz zgodę na to, że dalsze korzystanie z Usług lub Witriny po zmianie Warunków oznacza ich przyjęcie w nowym brzmieniu.

1. Warunki świadczenia Usług

1.1 Fiizy zapewnia platformę, która umożliwia Użytkownikom przeglądanie różnych niezabezpieczonych, niehipotecznych źródeł finansowania z sieci niezrzeszonych wierzycieli Fiizy („Wierzyciel(e)”) („Usługi”). Nie jesteśmy bankiem ani wierzycielem oraz nie udzielamy pożyczek ani nie podejmujemy decyzji kredytowych w związku z pożyczkami.

1.2 Fiizy jest zarejestrowany jako pośrednik kredytu konsumenckiego pod numerem RPK031469.

1.3 Użytkownik może korzystać z Usług tylko wtedy, gdy jest osobą fizyczną (tj. nie jest firmą ani innym podmiotem korporacyjnym) i może zawrzeć wiążącą umowę z Fiizy. Oświadczasz, że: (a) masz co najmniej 18 lat, bez względu na zgodę rodziców lub opiekunów, oraz (b) możesz legalnie korzystać z Usług zgodnie z prawem miejsca zamieszkania. Zabrania się korzystania z Usług, jeśli zostałe(a)ś wcześniej usunięty(a) z Usług.

1.4 Nasze usługi pozwalają zbudować profil na podstawie danych osobowych przesłanych przez Ciebie lub zebranych przez nas, w tym dotyczących Twoich wcześniejszych zachowań finansowych, porównać oferty różnych Wierzycieli i, według własnego wyboru, zawrzeć umowę pożyczki z wybranym Wierzycielem na warunkach przez niego określonych.

1.5 W żadnym momencie nie gwarantujemy ani nie zatwierdzamy żadnych pożyczek. Możesz uzyskać podgląd ofert bez faktycznego ubiegania się o pożyczkę. Jesteś uprawniony do wycofania wniosku w dowolnym momencie, bez żadnych zobowiązań.

1.6 W celu świadczenia Usług musimy gromadzić, wyodrębniać i analizować Twoje Dane Osobowe, jak wyjaśniono w Polityce Prywatności.

1.7 Nie jesteśmy Wierzycielem ani dostawcą kredytów lub innych produktów finansowych. Nie oferujemy żadnych produktów finansowych za pośrednictwem Witryny i nie będziemy stroną żadnych umów zawartych z Wierzycielem.

1.8 Korzystając z naszych Usług, rozumiesz i zgadzasz się, że nie świadczymy usług pożyczkowych, nie reprezentujemy ani nie wspieramy żadnego konkretnego Wierzyciela. Koncentrujemy się na wykorzystaniu inteligentnych technologii finansowych (fintech), aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania kredytowe dla Ciebie, zapewniając dostęp do różnych ofert kredytowych za pomocą tylko jednego wniosku, który należy złożyć na naszej Witrynie. Nasza technologia opiera się na analizie warunków określonych przez Wierzycieli i profilu Użytkownika oraz znalezieniu najlepszego dopasowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze, opinie, oceny lub inne posty na Witrynie ze strony osób trzecich.

1.9 Nie gwarantujemy, że cena, produkt, dostępność, stawki, opłaty lub jakiekolwiek inne warunki pożyczki oferowane i udostępniane przez Wierzycieli za pośrednictwem naszych Usług są najlepszymi warunkami dostępnymi na rynku.

1.10 Nie udzielamy porad użytkownikom naszych Usług, z wyjątkiem porad dotyczących technicznego użytkowania Witryny i Usług.

1.11 Po złożeniu wniosku o pożyczkę za pośrednictwem naszej Witryny Wierzyciel dokonuje analizy wniosku. Okres przetwarzania i przyznania zależy od każdego Wierzyciela indywidualnie. Złożenie wniosku o produkt finansowy za pośrednictwem Witryny nie jest gwarancją jego przyjęcia przez Wierzyciela. Wszystkie informacje na naszej Witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny.

1.12 Wszelkie Twoje zobowiązania finansowe, w tym warunki negocjacji i kwoty pożyczki, należy zaadresować bezpośrednio do Wierzyciela, który złożył Ci ofertę pożyczki. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie jesteśmy zaangażowani w proces ubiegania się o pożyczkę lub zatwierdzenia udzielenia pożyczki po przekierowaniu do strony internetowej Wierzyciela i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Ciebie i/lub Wierzyciela wynikającej z oferty. Odpowiadamy przed Tobą wyłącznie w zakresie Usług i zgodnie z niniejszymi Warunkami.

1.13 Radzimy przeczytać i upewnić się, że rozumiesz warunki pożyczki i politykę prywatności Wierzyciela oraz zasięgnąć w razie potrzeby niezależnej profesjonalnej porady przed zawarciem umowy pożyczki z wybranym Wierzycielem.

1.14 Usługi są świadczone na zasadzie „jak jest”. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (a) Usługi nie zostały zaprojektowane w celu spełnienia indywidualnych wymagań, (b) działanie Usług może od czasu do czasu napotkać problemy techniczne lub inne i niekoniecznie musi działać nieprzerwanie lub bez błędów oraz (c) Usługi nie są odporne na uszkodzenia.

1.15 Zrobimy wszystko, czego od nas oczekują, aby Usługi były dla Ciebie dostępne, działały bezpiecznie, odzwierciedlały najnowsze rozwiązania technologiczne i były wygodne w użyciu.

1.16 Rozumiesz i zgadzasz się, że mamy prawo do ulepszania i poprawiania struktury technicznej, bezpieczeństwa, dostępności i funkcjonalności Usług w dowolnym momencie. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie jesteśmy zobowiązani do ulepszania, modyfikowania lub zastępowania jakiejkolwiek części Usług ani do dalszego opracowywania lub wydawania nowych wersji.

1.17 Twój wybór i korzystanie z Usług i Witryny odbywa się na Twój własny wybór i ryzyko, podobnie jak Twoje narażenie na, pobieranie i przesyłanie, a także przekazywanie i posiadanie informacji, programów i innych przedmiotów za pośrednictwem lub ze względu na Usługi.

1.18 Możesz w każdej chwili przestać korzystać z Usług. Nie musisz nas informować o zaprzestaniu korzystania z Usług, chyba że pragniesz rozwiązać z nami umowę.

1.19 Rozumiesz i zgadzasz się, że zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili do modyfikowania lub przestania, tymczasowo lub na stałe, Usług (lub ich dowolnej części), lub zmiany ich funkcji (np. związanych z pojemnością danych, szybkością przesyłania). Żadna modyfikacja, zmiana ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług nie będzie miało wpływu na Ciebie ani na osoby trzecie.

1.20 Usługa za pośrednictwem Witryny jest skierowana wyłącznie do użytkowników zamieszkałych w Polsce.

1.21 W niektórych przypadkach Fiizy będzie działał w imieniu i na rzecz Wierzyciela przy podpisywaniu Umowy pożyczki i innych powiązanych dokumentów na podstawie szczególnego upoważnienia udzielonego przez Wierzyciela. Aby uniknąć wątpliwości, Fiizy nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, działając w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Wierzyciela.

2. Konta

2.1 Podczas korzystania z naszych Usług może okazać się konieczne założenie konta („Konto”). Wyrażasz zgodę na podanie prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Usług i wszystkich formularzy, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem Usług. Wyrażasz zgodę na aktualizację informacji, które podajesz za pośrednictwem Usług, w przypadku gdy informacje, które podasz, zmienią się w celu zachowania ich prawdziwości, dokładności i kompletności. Fiizy nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień dotyczących dostarczanych przez Ciebie informacji, które są przekazywane Wierzycielom; takie informacje są Twoją odpowiedzialnością. W przypadku, gdy informacje przekazane przez Ciebie nie są prawdziwe, dokładne lub kompletne, może to wpłynąć na to, jakie produkty, usługi lub treści (np. stawki, kwotacje, oferty) są prezentowane za pośrednictwem Usług.

2.2 Nie możesz zarejestrować więcej niż jednego Konta bez wyraźnej pisemnej zgody Fiizy.

2.3 Musisz zabezpieczyć hasło do Konta. Zachęcamy i możemy wymagać od Ciebie używania „silnych” haseł (haseł, które używają kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i symboli) do swojego Konta.

2.4 Musisz niezwłocznie powiadomić Fiizy o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Konta. Fiizy nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane nieuprawnionym użyciem Konta. Niniejszym zwalniasz nas i któregokolwiek z naszych podmiotów powiązanych, podlicencjobiorców, partnerów, osób wyznaczonych i pełnomocników z wszelkiej odpowiedzialności, szkód lub kosztów wynikających z dostępu do i korzystania ze swojego Konta.

2.5 Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim Koncie, niezależnie od tego, czy zostały wykonane przez Ciebie, czy też przez osoby trzecie korzystające z Twojego Konta. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za naruszenie Twoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Zwalniasz nas i któregokolwiek z naszych podmiotów powiązanych, podlicencjobiorców, partnerów, osób wyznaczonych i pełnomocników z wszelkiej odpowiedzialności, szkód lub kosztów wynikających z takich naruszeń.

2.6 Nie jesteśmy w stanie kontrolować treści Użytkownika publikowanych podczas korzystania z naszych Usług przez Ciebie lub osobę trzecią.

2.7 Nie możesz publikować, przesyłać, przekazywać, dostarczać, uruchamiać ani przechowywać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, a także materiałów obraźliwych, grożących, zniesławiających, obscenicznych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia i niezgodnych z prawem, ani nie angażować się w takie postępowanie. Przykłady takiego postępowania obejmują między innymi, lecz nie ograniczają się do:

• angażowania się lub udziału w jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub działalności naruszającej prawa innych osób;
• dostarczania informacji, które są fałszywe, wprowadzające w błąd lub niedokładne;
• hackowania lub modyfikowania Usług;
• angażowania się lub udziału w działaniach, które przyczynią się do złośliwej degradacji Usług;
• sugerowania lub udawania, że jesteś osobą powiązaną z Fiizy lub organizacją, z którą nie jesteś powiązany(a), lub fałszywego przedstawiania zakresu swojego powiązania z Fiizy lub organizacją;
• ujawniania osobistych danych logowania, w tym między innymi haseł bez wyraźnej zgody osoby fizycznej, Fiizy lub organizacji, która je dostarczyła;
• przesyłania złośliwego oprogramowania, wirusów lub szkodliwego kodu lub oprogramowania;
• ujawniania bez odpowiedniego zezwolenia innej osoby, Fiizy lub organizacji danych osobowych lub zastrzeżonych;
• zmiany interfejsu użytkownika Usług w sposób, który usuwa dostęp do dowolnej części funkcjonalności Usług i/lub hamuje dostęp do lub wyświetlanie reklam;
• zbierania treści lub informacji należących do naszych Użytkowników lub w inny sposób uzyskiwania dostępu do Usług za pomocą zautomatyzowanych środków (takich jak zbieranie botów, robotów, pająków lub skrobaków) bez naszej zgody;
• zabiegania o zalogowanie się lub uzyskania dostępu do konta innego użytkownika Usług;
• usuwania lub zmieniania, wizualnie lub nie, znaków towarowych, logo lub innych znaków będących własnością nas lub przez nas wykorzystywanych;
• fałszowania, manipulowania lub plagiatu wiadomości, komunikacji, nagłówków lub identyfikatorów w celu sugerowania powiązania z nami lub Usługami;
• umieszczania, publikowania, wyświetlania lub przekazywania w jakikolwiek sposób informacji zastrzeżonych, materiałów chronionych prawem autorskim i innej własności intelektualnej (np. znaków towarowych) nienależących do Ciebie, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich praw.
2.8 Mamy prawo do natychmiastowego zawieszenia Konta lub całkowitego wypowiedzenia umowy bez uprzedzenia każdego, kto dopuszcza się nieodpowiedniego zachowania na lub za pośrednictwem Usług.
2.9 Zgadzasz się i rozumiesz, że w niektórych przypadkach Fiizy OÜ (estońska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w estońskim Rejestrze Handlowym pod numerem 12694462, z siedzibą pod adresem Toom-Kooli 1, Tallinn 10130, Estonia) działa jako pośrednik wierzyciela Fiizy Poland SP. Z O.O.

3. Własność intelektualna

3.1 Uznajesz, że wszystkie Usługi związane z Własnością intelektualną należą i będą należeć do nas. Nie będziesz nabywać żadnych praw, tytułów ani udziałów we własności intelektualnej ani w żaden inny sposób w związku z Usługami, z wyjątkiem licencji określonej w niniejszych Warunkach.

3.2 Otrzymujesz ograniczoną, niewyłączną, niepodlegającą sublicencji, nieprzenoszalną licencję na korzystanie z Usług zgodnie z Warunkami. Niniejsza licencja nie obejmuje prawa ani licencji na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie, tłumaczenie, wykonywanie wyciągów, przesyłanie, dodawanie do kompilacji lub baz danych, publiczne udostępnianie, publiczne wyświetlanie, dodawanie lub tworzenie pochodnych, rozgryzanie, dekompilowanie, wypożyczanie, sprzedawanie za opłatą lub licencję stronom trzecim lub w inny sposób wykorzystywanie Usług, ich oprogramowania lub dowolnych ich części lub elementów, lub wykorzystywanie Własności intelektualnej w jakikolwiek inny sposób niedozwolony na mocy niniejszych Warunków.

3.3 Całe oprogramowanie, które możesz pobrać za pośrednictwem naszych Usług, jest chronione prawem autorskim. Użytkownik nie może wyłączać, omijać ani obchodzić zabezpieczeń ani innych środków technologicznych mających na celu ochronę oprogramowania lub innych treści dostępnych za pośrednictwem Usług.

3.4 W przypadku naruszenia licencji i Uslug związanych z Własnością intelektualną lub w inny sposób wykraczania poza zakres licencji, możemy zawiesić Twoje Konto bez uprzedniego powiadomienia lub wypowiedzieć Warunki bez uprzedzenia, a w stosunku do Ciebie może zostać podjęte postępowanie prawne.

3.5 Szanujemy również Własność intelektualną innych osób i możemy, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, zawiesić dowolne Konto lub wypowiedzieć Warunki, na mocy których naruszane są prawa innych osób.

4. Ochrona danych

Korzystając z naszych Usług i Witryny, akceptujesz naszą Politykę prywatności. Przeczytaj ją uważnie, abyś wiedział, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i zabezpieczamy Twoje informacje.

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników. Rozumiesz, że korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych i danych zbiorczych, jak określono w naszej Polityce prywatności, a także na gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z założeniami naszej Polityki prywatności.

Abyśmy mogli świadczyć Ci Usługi, gdy przekażesz nam informacje, udostępnimy te informacje Wierzycielom, aby umożliwić określone funkcje w Witrynie lub za pośrednictwem Usług.

Korzystanie przez Ciebie z Usług i funkcji może wymagać gromadzenia i przekazywania Twoich danych osobowych w celu zapewnienia funkcjonalności Usług. Upoważniasz Fiizy do przekazywania swoich informacji Wierzycielom. Fiizy może wysłać do Wierzyciela informacje dotyczące prośby lub wniosku o pożyczkę, aby przyspieszyć proces żłożenia wniosku o udzielenie pożyczki z Wierzycielem (np. po podaniu informacji i naciśnięciu przycisku „Kontynuuj” lub podobnego przycisku na Witrynie Fiizy może wybrać dla Ciebie Wierzyciela, a zostaniesz przekierowany na stronę internetową konkretnego Wierzyciela). Klikając „Kontynuuj” lub w inny sposób kontynuując proces ubiegania się o pożyczkę na Witrynie, upoważniasz Fiizy do przesyłania informacji w tym celu. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, potwierdzasz i akceptujesz, że, przekazując swoje informacje do Fiizy i kontynuując proces na Witrynie: (i) działasz afirmatywnie i wyrażasz zgodę na automatyczne przekierowanie do środowisk (np. stron internetowych) Wierzyciela(-ów) lub związanych z ofertą Wierzyciela(-ów) oraz (ii) na podstawie Twoich informacji Fiizy może połączyć Cię z określonym Wierzycielem i możesz zostać automatycznie przekierowany(a) do środowiska (np. strony internetowej) tego Wierzyciela. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że Fiizy posiada wszystkie wymagane zgody i upoważnienia do połączenia Cię z ofertą Wierzyciela lub przekierowania Cię do środowiska Wierzyciela. Po takim przekierowaniu masz swobodę wyboru, czy chcesz korzystać z usług lub produktów tego Wierzyciela czy nie. Oświadczasz, gwarantujesz, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wybór i korzystanie z produktów i usług dowolnego Wierzyciela oraz uważnie przestudiowałe(a)ś i zrozumiałe(a)ś zobowiązania i warunki związane z produktami i usługami Wierzyciela, którego zdecydujesz się użyć.

Zebrane dane są wystarczające, odpowiednie i nie nadmierne w stosunku do zakresu, celów i usług określonych, jednoznacznych i legalnych. Niezależnie od powyższego przetwarzanie danych może zostać w dowolnym momencie odwołane przez osoby, których dotyczy korzystanie z przysługujących im praw. Użytkownik może skorzystać z prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych poprzez bezpośrednią pisemną komunikację na adres wymieniony powyżej, zalogowanie się na Konto Użytkownika lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem następującego adresu e-mail: support-pl@fiizy.com.

5. Indemnizacja

Zgadzasz się, że będziesz osobiście odpowiedzialny(a) za korzystanie z Usług i Witryny. Zgadzasz się bronić, zwolnić od odpowiedzialności i zabezpieczyć Fiizy i jej spółki zależne, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników, Wierzycieli (i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników) przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, obowiązkami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub długami oraz wydatkami (w tym wszelkimi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z: (i) korzystania z Usług i dostępu do nich, w tym wszelkich danych lub treści przesyłanych lub otrzymywanych przez Ciebie; (ii) naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, w tym, bez ograniczenia, złamania któregokolwiek z oświadczeń i gwarancji; (iii) naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym, bez ograniczenia, prawa do prywatności lub praw własności intelektualnej; (iv) naruszenia przez Ciebie dowolnego obowiązującego prawa, przepisu lub regulacji; (v) tytułu jakiegokolwiek roszczenia lub szkody powstałej w wyniku jakichkolwiek Twoich treści Użytkownika lub treści Użytkownika przesłanych za pośrednictwem Twojego Konta; lub (vi) z dostępu i korzystania z Usług przez jakąkolwiek inną stronę przy użyciu Twojej unikalnej nazwy użytkownika, hasła lub innego kodu bezpieczeństwa. Fiizy zastrzega sobie prawo, ale nie przyjmuje na siebie obowiązku do przejęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami podlegającymi w innym przypadku indemnizacji przez Ciebie, a w takim przypadku zgadzasz się współpracować z naszą obroną takiego roszczenia.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1 Usługi są świadczone na zasadzie „jak są” i „jak dostępne”. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Usługi są świadczone bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi: (i) bez dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, niezakłóconego korzystania lub nienaruszania; lub (ii) bez wszelkich gwarancji wynikających z transakcji, użytkowania lub handlu. Rozumiesz i zgadzasz się, że nic związane z usługami stanowi inwestycji, porady prawnej i/lub innej profesjonalnej porady.

6.2 W żadnym wypadku Fiizy, jej jednostki dominujące, jej spółki zależne, wierzyciele lub ich przedstawiciele, dyrektorzy lub pracownicy nie będą bezpośrednio odpowiedzialni przed Tobą ani jakąkolwiek stroną trzecią za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, szczególne lub karne, w tym za jakiekolwiek utracone zyski lub utracone dane w wyniku korzystania przez Ciebie z Usług lub jakiejkolwiek treści Witryny albo innych materiałów na lub za pośrednictwem Witryny, nawet jeśli Fiizy jest świadomy lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia niniejszych Warunków, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo odpowiedzialność Fiizy w stosunku do Ciebie z jakiejkolwiek przyczyny i niezależnie od formy działania będzie przez cały czas ograniczona do kwoty zapłaconej przez Ciebie za Usługi na rzecz Fiizy, jeśli taka istnieje.

6.4 Przyjmujesz na siebie całe ryzyko i wszelkie szkody związane z korzystaniem z Usług. Wszelkie treści pobrane lub w inny sposób uzyskane w wyniku korzystania z usług będą pobierane na Twoje własne ryzyko oraz ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego systemu komputerowego lub utratę danych wynikających z takich pobrań lub korzystania z usług. Fiizy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody majątkowe jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu do Witryny lub Usług lub korzystania z nich.

6.5 Fiizy nie gwarantuje ciągłości działania ani dostępu do Usług i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: (i) wszelkie przerwy lub zaprzestanie transmisji do lub od Usług; (ii) wszelki nieautoryzowany dostęp do lub korzystanie z naszych serwerów i/lub wszelkich danych osobowych na nich przechowywanych; (iii) treści użytkowników lub zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne zachowania osób trzecich; (iv) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie itp., które mogą być przesyłane do Usług lub za ich pośrednictwem przez osoby trzecie; (v) to, że Witryna lub Usługi będą dostępne w dowolnym czasie lub miejscu, nieprzerwanie lub bezpiecznie bądź wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów; i/lub: (vi) to, że wszelkie wady lub błędy zostaną naprawione.

6.6 Fiizy nie gwarantuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek błędów, pomyłek lub innych nieścisłości w informacjach, treści lub materiałach udostępnianych za pośrednictwem usług. Twoim obowiązkiem jest potwierdzenie dokładności informacji wyświetlanych na Witrynie lub dostarczanych za pośrednictwem usług bezpośrednio do Wierzycieli.

6.7 Treść, informacje i Usługi dostarczane są wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie podejmowane przez Ciebie decyzje finansowe są Twoją własną odpowiedzialnością, a przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych powinieneś skonsultować się z doradcą finansowym, który rozumie i zna Twoją szczególną sytuację finansową. Nic na Witrynie nie powinno być interpretowane jako rekomendacja finansowa dla Ciebie.

6.8 Nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani rękojmi, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących jakiegokolwiek Wierzyciela lub innej strony trzeciej, w tym tych, które są hiperłączone do lub z naszej Witryny lub Usług. Fiizy wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej ze stronami internetowymi wierzycieli lub innych stron trzecich, materiałami informacyjnymi, produktami lub usługami, w tym między innymi ofertami, wstępnie kwalifikowanymi stawkami lub kwotacjami. Rozumiesz i zgadzasz się, że niniejsze warunki, nasza polityka prywatności oraz inne warunki i zasady Fiizy nie mają zastosowania do korzystania z witryn Wierzycieli lub stron trzecich. Fiizy nie jest stroną żadnej transakcji między Tobą a Wierzycielem lub inną stroną trzecią. Przyjmujesz do wiadomości, rozumiesz i zgadzasz się, że wszystkie transakcje związane z produktami lub Usługami od lub z dowolnym wierzycielem lub inną stroną trzecią, w tym między innymi warunki płatności, warunki zakupu, stawki, oferty cenowe, gwarancje, rękojmie, obsługa i dostawa są uzgadniane wyłącznie pomiędzy Tobą a Wierzycielem lub inną stroną trzecią, niezależnie od tego, czy taka transakcja została rozpoczęta na naszej Witrynie lub z korzystaniem z naszych usług, a Ty wyraźnie zwalniasz Fiizy z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z jakichkolwiek stron internetowych, produktów lub usług dowolnych wierzycieli lub innych stron trzecich. Fiizy nie wspiera żadnego konkretnego wierzyciela ani innej strony trzeciej.

6.9 Nie ponosimy odpowiedzialności za relacje i interakcje między Tobą a Wierzycielem lub inną stroną trzecią. Nie gwarantujemy, że jakikolwiek Wierzyciel zatwierdzi Twój wniosek o kredyt, przedstawi ofertę kredytową lub w inny sposób dostarczy Ci swoje produkty lub usługi. Jeśli Wierzyciel oferuje Ci produkt lub usługi lub zatwierdzi Twój wniosek, nie gwarantujemy, że warunki, stawki lub oferta, jeśli takie istnieją, są najlepszymi lub najniższymi warunkami dostępnymi na rynku lub ze strony tego Wierzyciela. Nie jesteśmy stroną w zawieraniu transakcji i umów ani realizacji jakichkolwiek produktów lub usług Wierzyciela, do weryfikacji lub monitorowania których nie jesteśmy zobowiązani, jak również nie gwarantujemy żadnych informacji przekazywanych nam przez Użytkowników lub wyświetlanych Tobie na naszej Witrynie przez Wierzycieli lub inne strony trzecie. Wszelka korespondencja prowadzona z Wierzycielami, a także warunki użytkowania, polityki, ujawnienia, produkty i usługi Wierzyciela itp. są wyłącznie między Tobą a Wierzycielem, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Nie przyjmujemy żadnych ofert w Twoim imieniu. Akceptacja ofert jest wyłącznie Twoją odpowiedzialnością.

7. Strony internetowe stron trzecich

7.1 Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, warunki i zasady, polityki prywatności lub praktyki stron internetowych osób trzecich. Ponadto nie cenzurujemy ani nie edytujemy treści stron internetowych osób trzecich.

8. Zakaz nagabywania i odsprzedaży

8.1 Użytkownik nie może korzystać z Usług w celu pozyskiwania, ingerowania lub usiłowania odciągnięcia od nas któregokolwiek z naszych klientów, użytkowników lub subskrybentów.

8.2 Usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, zgadzasz się nie odsprzedawać, udostępniać, powielać, kopiować, rozpowszechniać, wydzierżawiać, uzyskiwać dostępu ani udostępniać części Usług w jakichkolwiek celach komercyjnych.

9. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

9.1 Zgadzasz się przekazywać nam w dowolnym momencie informacje, które uznamy za niezbędne i odpowiednie do zweryfikowania zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązującymi w danej jurysdykcji.

9.2 W przypadku istnienia powodów, aby sądzić, że z transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem Usług mogą wiązać się przestępstwa finansowe wszelkiego rodzaju, należy skontaktować się bezpośrednio z nami lub odpowiednimi organami.

10. Zamknięcie Konta

10.1 Możesz zamknąć swoje Konto w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Twojego Konta w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy: (a) mamy powód podejrzewać, że jesteś związany(a) z bezprawną lub nielegalną działalnością lub organizacją zabronioną przez obowiązujące prawo lub (b) zostaliśmy powiadomieni o jakimkolwiek faktycznym lub grożącym nieuprawnionym użyciem danych Twojego Konta lub innym faktycznym lub potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa lub w inny sposób podejrzewamy nieuprawnione lub nieuczciwe korzystanie z Twojego konta, albo (c) pozwolenie kontynuowania przez Ciebie korzystania z Usług stanie się lub może stać się dla nas niezgodne z prawem lub naruszać obowiązujące prawo lub przepisy, lub (d) naruszysz niniejsze Warunki i nie naprawisz naruszenia w ciągu 7 (siedmiu) dni po otrzymaniu od nas odpowiedniego powiadomienia lub przestaniesz spełniać kryteria rejestracji określone w niniejszych Warunkach, (e) jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z obowiązującym prawem albo nakazuje to sąd lub inny organ właściwy, lub (f) Twoje Konto pozostawało nieaktywne przez okres 12 (dwanaście) miesięcy.
10.2 Po zamknięciu swojego Konta: (a) zaprzestaniesz korzystania z Usług, a wszelkie prawa przyznane Ci na mocy niniejszych Warunków wygasną, oraz (b) usuniemy treść Użytkownika, przy czym rozumiesz i zgadzasz się, że możemy zachować pewne informacje i dane w formacie anonimowym w celu dalszego rozwoju Usług (np. statystyki, algorytmy uczenia maszynowego).

10.3 Wszelkie podejrzane nielegalne działania mogą stanowić podstawę do zamknięcia Konta i mogą zostać skierowane do odpowiednich organów ścigania.

11. Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Strony starają się rozstrzygać spory wynikające z interpretacji lub wykonania Warunków w drodze polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli spór nie może zostać rozstrzygnięty polubownie, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Fiizy.

12. Różne

12.1. Niniejsze Warunki wraz z Polityką Prywatności i innymi politykami związanymi z niniejszymi Warunkami stanowią, w zależności od przypadku, całościowe i wyłączne zrozumienie i porozumienie między Tobą a Fiizy dotyczące korzystania z Usług.

12.2 Po rozwiązaniu niniejszych Warunków pozostają w mocy następujące Sekcje: własność intelektualna, ograniczenie odpowiedzialności, indemnizacja i ochrona danych.

12.3 Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, takie postanowienie zostanie zastosowane w możliwie jak największym stopniu i nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostają w pełnej mocy.

12.4 Zrzeczenia się któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie uważa się za dalsze lub kontynuujące zrzeczenie się takich postanowień lub jakichkolwiek innych postanowień, a niekorzystanie przez Fiizy z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

12.5 O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, wszelkie powiadomienia będą miały formę pisemną i będą uważane za skutecznie przekazane z chwilą otrzymania, jeśli zostaną dostarczone osobiście lub nadane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; albo jeśli zostaną wysłane pocztą elektroniczną – najpóźniej w 5 (piątym) dniu po wysłaniu, chyba że nadawca otrzymał powiadomienie o niepowodzeniu dostarczenia i jeżeli potwierdzenie nie zostało wcześniej elektronicznie potwierdzone przez adresata; lub w następnym dniu po wysłaniu, jeśli zostanie wysłane z opcją dostarczenia następnego dnia przez uznany serwis nocny.

12.6 Powiadomienia elektroniczne będą wysyłane: (a) do nas: na adres e-mail support-pl@fiizy.com , (b) do Ciebie: na adres e-mail powiązany z Twoim kontem.