Zasady i Warunki Korzystania z Witryny Internetowej

Solcredit.pl to nazwa handlowa FIIZY Ltd. ( „Firma”, „nas”, “my”, “nasz”, “nasze”, „nam” lub ”nami” w zależności od wypadku).

FIIZY Ltd.

Toom-Kooli 1

110130, Old-Town, Tallinn

CIF EE101731184

support-pl@fiizy.com

Witryna zbiera propozycje finansowe od stron trzecich w zakresie szybkich pożyczek. FIIZY Ltd. nie świadczy usług finansowych w twoim imieniu. Jesteśmy rynkiem finansowania, który zapewnia na bieżąco wybór ofert finansowych na podstawie Twojego profilu. Udostępniając swoje dane osobowe w Witrynie i korzystając z naszych usług, akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków wymienionych poniżej.

Znaki Towarowe i Własność Intelektualna

Witryna/y Solcredit jest złożona z różnych stron internetowych należących do FIIZY Ltd. oraz firm z nią związanych („Solcredit”) i jest właścicielem Praw Autorskich do stron witryny i ich zawartości, informacji i materiałów w nich zawartych, jak również ich organizacji, o ile nie określa się inaczej. Solcredit jest posiadaczem wyłącznych praw lub licencji do użytkowania lub wszelkich innych licencji do wszelkiego rodzaju nazw handlowych i znaków towarowych zawartych na stronie i/lub na niej się pojawiających.

Zmiana Informacji i Materiałów

Wszystkie informacje i materiały zawarte na witrynie internetowej Solcredit oraz wszelkie zasady i warunki, wymagania i opisy, które obejmuje, mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia.

Ograniczenie Odpowiedzialności

Solcredit nie udziela żadnych gwarancji co do prawdziwości odpowiedniości czy kompletności informacji i materiałów zawartych na jej witrynie/-ach and wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy i/lub pominięcia w tej kwestii. Solcredit nie udziela żadnych gwarancji, w sposób pośredni, domniemany lub ustawowy, w tym, lecz nie wyłącznie, gwarancji dotyczących nienaruszalności praw stron trzecich, tytułu, zbywalności, przydatności do danego celu i braku wirusów komputerowych, w związku z informacjami i materiałami tam zawartymi.
Otwieranie hiperłącz do innych zasobów internetowych odbywa się na ryzyko użytkownika. Zawartość, prawdziwość, wyrażone opinie lub inne łącza, znajdujące się na tych zasobach nie są kontrolowane, sprawdzane, weryfikowane, monitorowane i/lub wspierane przez Solcredit.

Solcredit nie ponosi odpowiedzialności za a) wszelkie szkody, straty lub koszty, powstałe w związku z niniejszą witryną lub jej użytkowaniem lub niemożnością jej użytkowania przez dowolne osoby lub w związku z niemożnością wykonania zlecenia, błędem, pominięciem, awarią, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym, awarią komunikacji, awarią linii lub systemu.

Solcredit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w związku ze sprzętem lub oprogramowaniem użytkownika w rezultacie korzystania z niniejszej witryny i/lub terenu lub w związku z połączeniem niniejszej witryny z innymi witrynami/łączami hipertekstowymi lub zasobami internetowymi.

Zamierzeni Użytkownicy

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla żadnej osoby lub jednostki podlegającej jurysdykcji lub krajowi, gdzie taka dystrybucja lub użytkowanie nie jest zgodne z lokalnym prawem lub przepisami.

Pliki Cookie

Korzystanie z naszego oprogramowania pozwoli nam używać plików cookie przy otwieraniu witryny przez użytkownika. Pliki cookie to małe pliki informacyjne, które często zawierają unikatowy numer identyfikacyjny lub wartość, które są zachowywane na twardym dysku komputera użytkownika jako rezultat korzystania z niniejszego oprogramowania do handlu oraz uzyskania dostępu do witryny. Celem tej informacji jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanego i skutecznego korzystania z witryny, włącznie z przedstawianiem witryn według jego potrzeb lub preferencji. Pliki cookie są powszechnie używane na wielu witrynach internetowych i użytkownik może zdecydować, czy i jak taki plik będzie zaakceptowany poprzez zmianę preferencji i konfiguracji przeglądarki. Niektórzy nasi partnerzy biznesowi (na przykład, reklamodawcy) używają plików cookie na naszej witrynie/-ach. Nie mamy dostępu ani kontroli nad plikami cookie.

Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację ani nie są używane do identyfikacji. Użytkownik może dezaktywować pliki cookie. Jednakże, uzyskanie dostępu do niektórych części niniejszej witryny może nie być możliwe, jeżeli użytkownik zdecyduje dezaktywować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, w szczególności zabezpieczone części witryny.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookie, patrz www.allaboutcookies.org.

Do Stron Trzecich

Nasza witryna/-y zawiera łącza do innych witryn należących do stron trzecich. Umieszczamy łącz dla wygody użytkownika, lecz nie sprawdzamy, kontrolujemy czy monitorujemy prywatności lub innych praktyk witryn należących do stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie witryn należących do stron trzecich ani za relacje biznesowe, jakie może z nimi utrzymywać użytkownik.

Dane Osobowe

Wszelkie Dane osobowe zebrane przez Solcredit za pośrednictwem niniejszej witryny będą przetworzone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, z odpowiednimi poprawkami.
Ja, użytkownik niniejszej witryny, niniejszym wyrażam zgodę na:

Solcredit ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych w celu wzmocnienia, promowania i wprowadzania w życie naszych relacji.
Solcredit nie przekaże ani nie ujawni tych Danych Osobowych żadnej stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji związanych z (1) firmą/firmami, którym Solcredit częściowo lub w całości zleciła wykonanie lub przetwarzanie takich danych zgodnie z przepisami prawa, (2) takie przekazanie lub ujawnienie jest wymagane prawnie lub decyzją sądową, oraz (3) sytuacją, gdy ja jestem klientem Firmy zgodnie z Polityką Prywatności, która również odnosi się do mnie.
Solcredit będzie miała prawo użycia danych osobowych, za wyjątkiem Tajnych Danych Osobowych, w celu zdalnego promowania swoich produktów finansowych i/lub jakichkolwiek produktów/usług oferowanych przez firmy z nią związane.
Powyższe będzie miało zastosowanie zarówno wobec obecnych Klientów Solcredit, jak i zabiegających o dowolne usługi, niezależnie od tego, czy ich wniosek zostanie przyjęty czy nie. Polityka Prywatności będzie również obowiązywać wszystkich Klientów Solcredit.

Prawo Właściwe

Korzystanie z niniejszej witryny będzie podlegać wszelkim obowiązującym przepisom prawa.

Otwierając witrynę Solcredit oraz wszelkie strony z nią połączone, niniejszym wyraża się na zasady i warunki opisane powyżej.